نمایندگی میزبانی اشتراکی ویندوز پنل WR1


 • 5000 مگابایت فضای وب سایت
 • 50 گیگابایت پهنای باند مجاز
 • ASP.Net 1.1/2.0/3.5/4.0 امکانات برنامه نویسی
 • MS SQL Server 2012 قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • Application Pool اختصاصی و قابل تنظیم امکانات تکمیلی
نمایندگی میزبانی اشتراکی ویندوز پنل WR2


 • 10000 مگابایت فضای وب سایت
 • 100 گیگابایت پهنای باند مجاز
 • ASP.Net 1.1/2.0/3.5/4.0 امکانات برنامه نویسی
 • MS SQL Server 2012 قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • Application Pool اختصاصی و قابل تنظیم امکانات تکمیلی
نمایندگی میزبانی اشتراکی ویندوز پنل WR3


 • 15000 مگابایت فضای وب سایت
 • 100 گیگابایت پهنای باند مجاز
 • ASP.Net 1.1/2.0/3.5/4.0 امکانات برنامه نویسی
 • MS SQL Server 2012 قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • Application Pool اختصاصی و قابل تنظیم امکانات تکمیلی
نمایندگی میزبانی اشتراکی ویندوز پنل WR4


 • 20000 مگابایت فضای وب سایت
 • 200 گیگابایت پهنای باند مجاز
 • ASP.Net 1.1/2.0/3.5/4.0 امکانات برنامه نویسی
 • MS SQL Server 2012 قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • Application Pool اختصاصی و قابل تنظیم امکانات تکمیلی