نمایندگی میزبانی اشتراکی لینوکس پنل NVME RHP-2G


 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • NVMe تکنولوژی استوریج
 • آلمان محل دیتا سنتر
 • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری ورژن پی اچ پی
 • 5 عدد اکانت سی پنل مجاز
نمایندگی میزبانی اشتراکی لینوکس پنل NVME RHP-5G


 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • NVMe تکنولوژی استوریج
 • آلمان محل دیتا سنتر
 • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری ورژن پی اچ پی
 • 12 عدد اکانت سی پنل مجاز
نمایندگی میزبانی اشتراکی لینوکس پنل NVME RHP-10G


 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • NVMe تکنولوژی استوریج
 • آلمان محل دیتا سنتر
 • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری ورژن پی اچ پی
 • 18 عدد اکانت سی پنل مجاز
نمایندگی میزبانی اشتراکی لینوکس پنل NVME RHP-15G


 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • NVMe تکنولوژی استوریج
 • آلمان محل دیتا سنتر
 • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری ورژن پی اچ پی
 • 25 عدد اکانت سی پنل مجاز
نمایندگی میزبانی اشتراکی لینوکس پنل NVME RHP-20G


 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • NVMe تکنولوژی استوریج
 • آلمان محل دیتا سنتر
 • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری ورژن پی اچ پی
 • 35 عدد اکانت سی پنل مجاز
نمایندگی میزبانی اشتراکی لینوکس پنل NVME RHP-40G


 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • NVMe تکنولوژی استوریج
 • آلمان محل دیتا سنتر
 • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری ورژن پی اچ پی
 • 50 عدد اکانت سی پنل مجاز
نمایندگی میزبانی اشتراکی لینوکس پنل NVME RHP-60G


 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • NVMe تکنولوژی استوریج
 • آلمان محل دیتا سنتر
 • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری ورژن پی اچ پی
 • 70 عدد اکانت سی پنل مجاز
نمایندگی میزبانی اشتراکی لینوکس پنل NVME RHP-90G


 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • NVMe تکنولوژی استوریج
 • آلمان محل دیتا سنتر
 • از 4.4 تا 7.3 به انتخاب مشتری ورژن پی اچ پی
 • 99 عدد اکانت سی پنل مجاز