نمایندگی میزبانی اشتراکی لینوکس پنل LR1


 • 5000 مگابایت فضای وب سایت
 • 50 گیگابایت پهنای باند مجاز
 • PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend امکانات برنامه نویسی
 • MySQL Database, Phpmyadmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • Wordpress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار
نمایندگی میزبانی اشتراکی لینوکس پنل LR2


 • 10000 مگابایت فضای وب سایت
 • 100 گیگابایت پهنای باند مجاز
 • PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend امکانات برنامه نویسی
 • MySQL Database, Phpmyadmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • Wordpress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار
نمایندگی میزبانی اشتراکی لینوکس پنل LR3


 • 15000 مگابایت فضای وب سایت
 • 150 گیگابایت پهنای باند مجاز
 • PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend امکانات برنامه نویسی
 • MySQL Database, Phpmyadmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • Wordpress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار
نمایندگی میزبانی اشتراکی لینوکس پنل LR4


 • 20000 مگابایت فضای وب سایت
 • 200 گیگابایت پهنای باند مجاز
 • PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend امکانات برنامه نویسی
 • MySQL Database, Phpmyadmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • Wordpress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار