سرور مجازی کلود Hetzner پلن CX11


 • 1 هسته مدل AMD EPYC پردازنده
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • 20 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر آلمان و فنلاند مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • کلود هتزنر منابع
 • آیپی اضافی - بکاپ‌گیری - هارد دیسک اضافی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • Hetzner Consol ControlPanel
سرور مجازی کلود Hetzner پلن CPX11


 • 2 هسته مدل AMD EPYC پردازنده
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • 40 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر آلمان، فنلاند و آمریکا مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • کلود هتزنر منابع
 • آیپی اضافی - بکاپ‌گیری - هارد دیسک اضافی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • Hetzner Consol ControlPanel
سرور مجازی کلود Hetzner پلن CX21


 • 2 هسته مدل AMD EPYC پردازنده
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • 40 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر آلمان و فنلاند مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • کلود هتزنر منابع
 • آیپی اضافی - بکاپ‌گیری - هارد دیسک اضافی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • Hetzner Consol ControlPanel
سرور مجازی کلود Hetzner پلن CPX21


 • 3 هسته مدل AMD EPYC پردازنده
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • 80 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر آلمان، فنلاند و آمریکا مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • کلود هتزنر منابع
 • آیپی اضافی - بکاپ‌گیری - هارد دیسک اضافی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • Hetzner Consol ControlPanel
سرور مجازی کلود Hetzner پلن CX31


 • 2 هسته مدل AMD EPYC پردازنده
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • 80 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر آلمان و فنلاند مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • کلود هتزنر منابع
 • آیپی اضافی - بکاپ‌گیری - هارد دیسک اضافی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • Hetzner Consol ControlPanel
سرور مجازی کلود Hetzner پلن CPX31


 • 4 هسته مدل AMD EPYC پردازنده
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • 160 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر آلمان، فنلاند و آمریکا مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • کلود هتزنر منابع
 • آیپی اضافی - بکاپ‌گیری - هارد دیسک اضافی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • Hetzner Consol ControlPanel
سرور مجازی کلود Hetzner پلن CX41


 • 4 هسته مدل AMD EPYC پردازنده
 • 16 گیگابایت DDR4 رم
 • 160 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر آلمان و فنلاند مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • کلود هتزنر منابع
 • آیپی اضافی - بکاپ‌گیری - هارد دیسک اضافی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • Hetzner Consol ControlPanel
سرور مجازی کلود Hetzner پلن CPX41


 • 8 هسته مدل AMD EPYC پردازنده
 • 16 گیگابایت DDR4 رم
 • 240 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر آلمان، فنلاند و آمریکا مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • کلود هتزنر منابع
 • آیپی اضافی - بکاپ‌گیری - هارد دیسک اضافی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • Hetzner Consol ControlPanel
سرور مجازی کلود Hetzner پلن CX51


 • 8 هسته مدل AMD EPYC پردازنده
 • 32 گیگابایت DDR4 رم
 • 240 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر آلمان و فنلاند مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • کلود هتزنر منابع
 • آیپی اضافی - بکاپ‌گیری - هارد دیسک اضافی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • Hetzner Consol ControlPanel
سرور مجازی کلود Hetzner پلن CCX11


 • 2 هسته مدل AMD EPYC پردازنده
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • 80 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر آلمان و فنلاند مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
 • آیپی اضافی - بکاپ‌گیری - هارد دیسک اضافی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • Hetzner Consol ControlPanel
سرور مجازی کلود Hetzner پلن CCX21


 • 4 هسته مدل AMD EPYC پردازنده
 • 16 گیگابایت DDR4 رم
 • 160 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر آلمان و فنلاند مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
 • آیپی اضافی - بکاپ‌گیری - هارد دیسک اضافی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • Hetzner Consol ControlPanel
سرور مجازی کلود Hetzner پلن CCX31


 • 8 هسته مدل AMD EPYC پردازنده
 • 32 گیگابایت DDR4 رم
 • 240 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • دیتاسنتر آلمان و فنلاند مرکز دیتاسنتر
 • 1 عدد ای پی اختصاص داده
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
 • آیپی اضافی - بکاپ‌گیری - هارد دیسک اضافی در صورت نیاز
 • بعد از پرداخت زمان تحویل
 • Hetzner Consol ControlPanel