شارژ اعتبار 15.000 تومان تلفن ثابت


شارژ اعتبار تلفن ثابت میزان شارژ
میزان اعتبار 15 هزار تومان
دوره مدت زمان کارکرد 30روز (1 ماه)

شارژ اعتبار 30.000 تومان تلفن ثابت


شارژ اعتبار تلفن ثابت میزان شارژ
میزان اعتبار 30 هزار تومان
دوره مدت زمان کارکرد 30روز (1 ماه)

شارژ اعتبار 50.000 تومان تلفن ثابت


شارژ اعتبار تلفن ثابت میزان شارژ
میزان اعتبار 50 هزار تومان
دوره مدت زمان کارکرد 30روز (1 ماه)

شارژ اعتبار 100.000 تومان تلفن ثابت


شارژ اعتبار تلفن ثابت میزان شارژ
میزان اعتبار 100 هزار تومان
دوره مدت زمان کارکرد 90 روز (3 ماه)

شارژ اعتبار 350.000 تومان تلفن ثابت


شارژ اعتبار تلفن ثابت میزان شارژ
میزان اعتبار 350 هزار تومان
دوره مدت زمان کارکرد 180 روز (6 ماه)

شارژ اعتبار 500.000 تومان تلفن ثابت


شارژ اعتبار تلفن ثابت میزان شارژ
میزان اعتبار 500 هزار تومان
دوره مدت زمان کارکرد 180 روز (6 ماه)

شارژ اعتبار 1.000.000 تومان تلفن ثابت


شارژ اعتبار تلفن ثابت میزان شارژ
میزان اعتبار 1 میلیون تومان
دوره مدت زمان کارکرد 360 روز (12 ماه)

شارژ اعتبار 10.000.000 تومان تلفن ثابت


شارژ اعتبار تلفن ثابت میزان شارژ
میزان اعتبار 10 میلیون تومان
دوره مدت زمان کارکرد 360 روز (12 ماه)

بسته کانال اضافه پشتیبان تلفن پارستل - ساده


3 کانال اضافه
تماس همزمان تلفن ثابت اینترنتی پارستل
1 بار پرداخت

بسته کانال اضافه پشتیبان تلفن پارستل - تجاری


5 کانال اضافه
تماس همزمان تلفن ثابت اینترنتی پارستل
1 بار پرداخت

بسته کانال اضافه پشتیبان تلفن پارستل - سازمانی


8 کانال اضافه
تماس همزمان تلفن ثابت اینترنتی پارستل
1 بار پرداخت

تلفن تحت شبکه - VoIP Phone Gateway


نصب و راه اندازی رایگان
تلفن تحت شبکه
(با گارانتی 1 ساله)